ZHONG NAN GRAND CANYON CULTURAL TOURISM

Discipline: Masterplanning & Architecture

Location:  Zha Shui, China

GFA: 700 ha

2016